• Príhovor duchovného otca na 4. Veľkonočnú nedeľu

  Štvrtá veľkonočná nedeľa – Spišské Hanušovce – 3. mája 2020 MÔJ NEBESKÝ PASTIER JEŽIŠ KRISTUS Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána /Jn 10, 1 – 10/ Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im chcel povedať. Preto im Ježiš…

 • Príhovor duchovného otca na 3. Veľkonočnú nedeľu

  Tretia veľkonočná nedeľa – Spišské Hanušovce – 26. apríla 2020 EMAUZSKÍ UČENÍCI Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša /Lk 24,13 – 35/ V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“…

 • Príhovor duchovného otca na Nedeľu Božieho Milosrdenstva

  Dotkni sa Kristových rán ! Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána /Jn 20, 19 – 31/ Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si uprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci…

 • Príhovor duchovného otca na 5. Kvetnú nedeľu

  Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. /21, 1 – 11/ Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ,Pán ich potrebuje. A hneď ich prepustí.“ Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“ Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliatko,…

 • Užitočné materiály k Veľkej noci

  Niekoľko užitočných materiálov, ktoré môžete použiť v tieto dni: 1. Liturgia domácej cirkvi pre naše rodiny, aby mohli lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia.Texty pripravil prof. F. Trstenský, a následne boli odkonzultované s odborníkmi na liturgiu pri TF KU. Táto liturgia je zvlášť odporúčaná diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom. 2. Kniha “Vznešenejšia cesta” od prof. F. Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom. Môžete ju ponúknuť na stiahnutie vašim veriacim cez webstránky farností alebo prostredníctvom sociálnych sietí. 3. Krížová cesta (za) chorých od autora Mgr. Mariána Sivoňa. 4. Podmienky pre vzbudenie si dokonalej ľútosti. Liturgia domácej cirkvi _VN_2020a František Trstenský: Vznešenejšia cesta Krížová cesta…