Príhovor duchovného otca na 5. Kvetnú nedeľu

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. /21, 1 – 11/

Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ,Pán ich potrebuje. A hneď ich prepustí.“
Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok:

„Povedzte dcére sionskej:
Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe,
tichý, sediaci na oslici,
na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“

Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje plášte, a on si na ne sadol. Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo išli za ním, volali:

„Hossanna synovi Dávidovmu!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!
Hossanna na výsostiach!“

Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto; vypytovali sa: „Kto je to?“ A zástupy hovorili: „To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta.“

Počuli sme slovo Pánovo.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bratia a sestry.
Iste si ešte pamätáte, že prvé obmedzenia kvôli pandémii v slávení liturgie sa týkali znaku pokoja a používania svätenej vody.
Pri zákaze používania svätenej vody spomenul som si na Veľký piatok. Podľa pradávnej tradície neslávime raz do roka – na Veľký piatok – svätú omšu aj iné sviatosti. Pred svätým prijímaní vždy zachovávame eucharistický pôst. Hoci na Veľký piatok môžeme prijať sväté prijímanie, neslávime svätú omšu – prameň života Cirkvi. To všetci dobra vieme.
Ale v tento deň chýba vo sväteničkách aj svätená voda – symbol milosti, božieho života v duši pokrsteného. Symbolicky vyschol prameň živej vody, ktorý znova vytryskne z Kristovho otvoreného boku.
Sväteničky sú suché až do veľkonočnej vigílie, keď sa do nich vleje nová krstná voda, ktorá sa obnovuje raz do roka – vo veľkonočnej vigílii.
Veľkonočné trojdnie má silu novosti. Nový život v Ježišovi Kristovi.
Pred svätou omšou na pamiatku Pánovej večere má byť prázdny svätostánok a kňaz konsekruje dostatok hostií aj na Veľký piatok – nový eucharistický Chlieb, ktorým sa živí Boží ľud.
Pri veľkonočnej liturgii zapaľujeme nové svetlo – paškál – symbol večného života. Obnovujeme krstný prameň, vyznávame vieru a ďakujeme za sviatosť krstu.
Na veľkonočnú nedeľu ďakujeme zase zvlášť za veľkonočný dar odpustenia hriechov vo sviatosti pokánia.
Tento rok nemôžeme prežívať všetky tieto tajomstvá našej spásy spoločne v našom farskom chráme. Ale keď počas týchto svätých dní budete počuť hlas zvonov, aspoň duchovne sa spojme ako bratia a sestry v túžbe znova sa stretnúť v našom farskom chráme.
Liturgické obrady vyjadrujú našu vieru, náš vzťah s Bohom. Ale počas tejto Veľkej noci sa musíme pýtať aj samých seba: Čo musí odumrieť v mojom živote, v mojich vzťahoch, v mojej hierarchii hodnôt? Čo je to choré a staré v mojom srdci? Nech vyrastie nové: nech zahynie hriech a vyrastie čnosť! Nech ostane lepšie, dokonalejšie, hodnotnejšie. Sväté Písmo nás vyzýva, aby sme vyhodili starý kvas a žili novým životom.
Pandémia ukázala slabé stránky naše i našej civilizácie. Ale pomáha vyrásť aj novému, ľudskejšiemu a šľachetnejšiemu. Nech sa tak stane aj v našich dušiach!
V našom kostole bude na konci budúceho týždňa nové svetlo i nová voda. Nech aj v nás zomrie starý človek otročiaci hriechu, aby sme žili novým životom.
Amen.

Modlíme sa:

Všemohúci a večný Bože,
ty si našou jedinou pomocou v ľudskej slabosti;
milostivo zhliadni na zármutok všetkých svojich detí,
ktoré trpia kvôli pandémii
a vo svojej milosti zmierni utrpenie chorých,
posilňuj tých, čo sa o nich starajú,
daj večné odpočinutie zosnulým
a dopraj, aby po celý čas týchto útrap
mohli všetci nájsť útechu v tvojom milosrdenstve.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Súbory na stiahnutie:
Kvetná nedeľa 2020
farské oznamy – 5. 4. 2020